Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach aplikacji mobilnej


1. Definicje

Usługodawca - DMFB Sp. z o.o. z siedzibą w (81-350) Gdynia przy ul. Plac Kaszubski 8, lok. 311, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000660402, REGON: 366421519, NIP: 5862314058.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a w przypadku zamawiania produktów, co, do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności – osoba pełnoletnia, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

Usługi — wszelkie usługi świadczone poprzez Aplikację przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin, w tym: prezentacja oraz umożliwienie dostępu do baz danych Partnerów, z którymi Usługodawca zawarł umowy, oraz udostępnienie panelu do składania zamówień za pośrednictwem Internetu u wybranych przez Użytkownika Partnerów (formularz zamówienia).

Partner – podmiot korzystający z usług Usługodawcy i z którym Usługodawca ma zawarte umowy agencyjne, stanowiący lokal gastronomiczny lub prowadzący sprzedaż posiłków i napojów w innej formie.

Aplikacja — aplikacja mobilna o nazwie Fullybelly należąca do Usługodawcy, w ramach, której Usługodawca świadczy Usługi, przeznaczona na urządzenia mobilne (zestawienie systemów operacyjnych aktualnie obsługujących aplikację znajduje się na stronie www.fullybelly.pl).

Adres elektroniczny — oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Aktualności — każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Formularz rejestracyjny — formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji w Aplikacji.

System teleinformatyczny — zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną — wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Płatności drogą elektroniczną — wybrany przez Usługodawcę system płatności przelewy24, umożliwiający Użytkownikowi płatność kartą kredytową lub przelewem.

Operator Systemu Płatności — wybrany przez Usługodawcę podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

Środki komunikacji elektronicznej — rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Regulamin — niniejszy Regulamin.


2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

 1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług;
 2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług;
 3. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług.

2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.

3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia Usług.


3. Aplikacja

1. Aplikację można pobrać ze sklepu odpowiedniego dla platformy, z której korzysta użytkownik.

2. Pobranie aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne dla Użytkownika.

3. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z Aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

4. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego Partnerów biznesowych.

5. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego źródła i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.

6. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi wymagania techniczne wskazane na stronie fullybelly.pl.

7. Pobranie i zainstalowanie Aplikacji z innych źródeł niż te wskazane w punkcie powyżej, stanowi naruszenie Regulaminu. Powyższe nie dotyczy urządzeń mobilnych, na których Aplikacja przeinstalowana była fabrycznie, a Usługodawca wyraził na to zgodę.

8. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowane połączenie internetowe. Dodatkowo do sprawniejszego funkcjonowania aplikacji zalecana jest aktywna usługa GPS.


4. Rejestracja

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług. Dla wykorzystania wszystkich funkcjonalności aplikacji konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktualnego i aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego adresu e-mail.

2. Użytkownik przystępując do korzystania z Usług oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług oraz że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.


5. Warunki świadczenia usług przez usługodawcę

Zamówienia

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi dokonanie zamówienia posiłków lub napojów, a także innych usług, udostępnianych przez Partnera w ofertach za pośrednictwem Aplikacji, u wybranego przez Użytkownika Partnera.

2. Stronami umów o pośrednictwie w sprzedaży posiłków, napojów lub innych usług są: Użytkownik oraz wybrany przez niego Partner.

3. Usługodawca dokłada starań, aby informacje prezentowane w ramach Aplikacji, dotyczące poszczególnego Partnera były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe udostępnione uprzednio przez ten Podmiot.

4. Zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Usługodawcę z Systemu Płatności pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, o czym Usługodawca informuje Użytkownika poprzez wyświetlenie na ekranie stosownego komunikatu oraz poprzez wiadomość mailową wysłaną na wskazany przez Użytkownika adres. Użytkownik za pośrednictwem aplikacji ma dostęp do listy bieżących i opłaconych zamówień. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej zamówienie nie może zostać zrealizowane, o czym Użytkownik zostaje niezwłocznie poinformowany poprzez komunikat wyświetlający się na ekranie. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość ponowienia zamówienia na zasadach ogólnych w ramach dostępnego w trakcie składania ponownego zamówienia asortymentu. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku realizacji zamówienia przez Partnera, Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę drogą mailową pod adresem biuro@fullybelly.pl.

5. Usługodawca przekazuje niezwłocznie zamówienie Użytkownika wybranemu Partnerowi. W razie pozytywnego przekazania zamówienia Użytkownik otrzymuje informację w postaci wiadomości mailowej z danymi dotyczącymi zamówienia oraz danymi kontaktowymi Partnera. W razie braku możliwości przekazania Partnerowi zamówienia z przyczyn niedotyczących Usługodawcy, zamówienie uważane jest za niezłożone. W takiej sytuacji Użytkownik otrzymuje niezwłocznie zwrot pobranych w ramach zamówienia środków pieniężnych.

6. Partner nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia w przypadku podania przez Użytkownika błędnego lub nieaktualnego adresu e-mail.

7. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia do wybranego Partnera, Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Usługodawca ani Partner nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.

8. Użytkownik zobowiązany jest do odbioru złożonego zamówienia od Partnera w godzinach wskazanych przez Partnera. Zaniechanie odbioru w wyznaczonych godzinach skutkować może odmową wydania zamówienia przez Partnera, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za rezygnację przez Partnera z wykonania zamówienia z uwagi na brak dostatecznej ilości składników do jego przygotowania, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Użytkownika, nie później jednak niż na godzinę przed planowanym terminem odbioru zamówienia.

10. Zmiana treści złożonego zamówienia nie jest możliwa.

11. W razie złożenia przez Użytkownika zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Usługodawca ma prawo do usunięcia opinii wystawionej przez takiego Użytkownika oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje w aplikacji dostępnej na www.fullybelly.pl

Płatności

1. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówienie za pomocą Systemu Płatności Przelewy24, w chwili składania zamówienia poprzez Aplikację.

2. Wszystkie ceny podane w serwisie internetowym zawierają podatek VAT (podatek od towarów i usług). Podatek VAT od żywności wynosi 7%, od usług 23%.

3. Przy płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Przelewy24:

 1. płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez Usługodawcę przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania
 2. usługodawca udostępnia formularz transakcji dostarczany przez Operatora Systemu Płatności; dane z formularza są automatycznie przekazywane do partnera Systemu Płatności za pośrednictwem Systemu Płatności;
 3. po wybraniu formy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Użytkownik jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: - w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – do okna służącego wpisaniu danych niezbędnych do dokonania płatności,
  - w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę logowania odpowiedniego banku;
 4. w celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego partnera Systemu Płatności zgodnie z zasadami określonymi przez tego partnera; w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System Płatności, płatność może nie zostać zrealizowana.

4. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności lub partnera Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi za ich prawidłowość odpowiedzialności.

5. W razie braku możliwości pozytywnego przekazania zamówienia przez Usługodawcę do Partnera, Użytkownik otrzymuje zwrot całej płatności dokonanej za pośrednictwem Systemu Płatności od Usługodawcy. Zlecenie zwrotu płatności przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 72 h roboczych od dnia otrzymania przez Usługodawcę informacji o niewykonaniu zamówienia z przyczyn, o których mowa w niniejszym punkcie (w przypadku płatności przelewem) oraz do 14 dni roboczych w razie płatności kartą płatniczą. Za datę dokonania zwrotu przyjmuje się datę złożenia przez Usługodawcę dyspozycji zwrotu należnej kwoty u Operatora Płatności.

6. Partnerzy Systemu Płatności oraz Operator Systemu Płatności zastrzegają sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności. Z powyższym względów odbioru płatności może odmówić Usługodawca.

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator Systemu Płatności Przelew24 jak również jego partnerzy prowadzą kwalifikację wiarygodności finansowej osób zamierzających dokonać płatności przy użyciu karty płatniczej i mogą w związku z tym zróżnicować zasady obsługi płatności lub uzależniać niektóre warunki świadczenia usług w zależności od zakwalifikowania Użytkownika do danej grupy ryzyka. W związku z powyższym Operator Systemu Płatności Przelewy24 zastrzegają sobie prawo odmowy w uzasadnionych przypadkach obsługi danej płatności.

8. Operator Systemu Płatności nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu płatności lub odpowiedzi autoryzacyjnych, spowodowane przyczynami powstałymi po złożeniu przez Użytkownika dyspozycji płatności, a także za niezrealizowanie oraz opóźnienie w przekazaniu należnych środków lub weryfikacji danych, w szczególności spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które uniemożliwiają zrealizowanie transakcji płatności, jak również za opóźnienia będące następstwem innych zdarzeń niezależnych od Usługodawcy lub Operatora Systemu Płatności.

9. Usługodawca przewiduje możliwość przyznawania kodów rabatowych do wykorzystania w serwisie. Przyznane kody rabatowe upoważniać będą do określonej zniżki, zgodnie z zamieszczanymi w Serwisie zasadami danej akcji, w ramach której kody rabatowe będą przyznawane. Użytkownik, któremu przyznano kody zobowiązuje się nie dokonywać zbycia, darowania ani jakiegokolwiek innego rozporządzenia przyznanym kodem rabatowym na rzecz innej osoby lub jakiegokolwiek innego podmiotu.


6. Prawa i obowiązki usługodawcy i użytkowników

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług w godzinach pracy Partnerów, z którymi współpracuje, podanymi w Aplikacji.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Aplikacji;
 2. wysyłania za pośrednictwem wiadomości tekstowych sms do Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat;
 4. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika;

3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Aplikacji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych poprzez Aplikację i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.

5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Aplikacji za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.


7. Odpowiedzialność

1. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku, gdy stanowi to konsekwencję braku możliwości skutecznego wykonania usług z winy Użytkownika, np. brak możliwości sfinalizowania zamówienia z powodu przepełnionej skrzynki email Użytkownika. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość i świeżość wydawanych przez Partnera posiłków, a także za ich skład, w tym użycie środków mogących stanowić alergen dla Użytkownika.

4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
 2. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;
 3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich);
 4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług;
 5. podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;
 6. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.

8. Polityka prywatności

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, w celu dochodzenia roszczeń, w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie zostają określone w udostępnionym dla Użytkownika formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 j.t. ze zm.), a także może przetwarzać na postawie odrębnej zgody te dane dla celów marketingu własnego, marketingu podmiotów trzecich, lub organizowania akcji promocyjnych, konkursów, programów rabatowych lub lojalnościowych.

2. Dane osobowe Użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w ramach Aplikacji konta Użytkownika.

3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

4. Każdorazowo Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usług. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

5. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usług.

6. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usług (dane eksploatacyjne):

 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie 9.1;
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
 4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.

7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

8. Przewiduje się następujące kategorie odbiorców danych:

 1. Partnerzy, do których Użytkownik kieruje swoje zamówienie – w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia Użytkownika;
 2. Partnerzy oraz inne podmioty współuczestniczące lub współorganizujące wraz Usługodawcą akcje promocyjne, konkursy, programy rabatowe lub lojalnościowe lub inne wspólne działania marketingowe, w tym fundatorzy nagród;
 3. Podmioty współpracujące z Usługodawcą dla potrzeb należytego funkcjonowania Serwisu i Usług lub wykonania umów zawartych za pośrednictwem Aplikacji;
 4. Podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy czynności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

9. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

10. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych.

11. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji Handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i w niezbędnym do tego zakresie, Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.

14. Dane osobowe przechowywane są przez firmę Dariusz Betiuk z siedzibą w ul. Baryki 4, 81-198 Pogórze na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.


9. Zgoda użytkownika

1. Użytkownik – o ile w Aplikacji zostanie wybrana opcja przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych - wyraża zgodę na przetwarzanie przez DMFB Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Plac Kaszubski 8, lokal 311 danych osobowych udostępnionych w Aplikacji prowadzonym przez Usługodawcę w celach marketingowych (w szczególności w celu promowania usług i produktów Partnerów bezpośrednich i pośrednich w ramach usług świadczonych przez Usługodawcę) w tym i w przyszłości, zgodnie postanowieniami ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).

2. Użytkownik – o ile w Aplikacji zostanie wybrana opcja otrzymywania informacji marketingowych - wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach serwisu prowadzonego przez DMFB Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, ul. Plac Kaszubski 8, lokal 311 na adres e-mail lub nr telefonu podany pierwotnie w formularzu rejestracyjnym do Aplikacji lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych od Usługodawcy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).


10. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy mają prawo składać Usługodawcy reklamacje w sprawach dotyczących Usług; reklamacja nie może dotyczyć produktów oferowanych przez Partnerów oraz zachowań Partnerów ujawnionych w toku realizacji Usługi.

2. Reklamacje w sprawach Usług rozpatruje Usługodawca.

3. Usługodawca nie jest stroną zamówienia i nie jest odpowiedzialny za proces realizacji zamówienia. W sprawach związanych z realizacją lub brakiem realizacji zamówień Użytkownicy mają prawo składać reklamacje Partnerom. Prawidłowo złożona Usługodawcy reklamacja dotycząca Usług powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie Użytkownika (nr zamówienia);
 2. przedmiot reklamacji;
 3. okoliczności uzasadniające reklamację;

Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej biuro@fullybelly.pl wpisując w temacie wiadomości: "Reklamacja"

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.


11. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2017 r.

2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu umieszczenia w Aplikacji.

3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadamia poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu dokona logowania, przyjmuje się, że zaakceptował zmieniony Regulamin.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


regulamin opracowany został przez:
Andrzej Wójcik Kancelaria Radców Prawnych
www.wojcik-kancelaria.pl